Vielä muutama vuosi sitten intuitio-sanan käyttö oli liike-elämässä melko vierasta. Myönteistä huomiota termi sai bisnespuolella, kun Steve Jobs kertoi perustavansa kaikki merkittävimmät päätöksensä intuitioon. Suomessa intuitio sai enemmän huomiota maaliskuussa 2015, kun Asta Raami käsitteli aihetta väitöskirjassaan.

Intuitiolla on monenlaisia käytännöllisiä käyttötapoja niin liike-elämässä kuin privaattipuolellakin. Kuten rationaalista ajattelua niin myös intuitiivista ajattelua voi ja kannattaa kehittää. Tärkeää on kehittää erottelu- ja havaintokykyä. Ajatukset tulee erottaa esimerkiksi peloista, toiveista tai uskomuksista.

Miten ja missä tilanteissa intuitiota voisi käyttää? Työmaailma on muuttunut niin paljon, että meidän on melkein pakko hyödyntää intuitiota monissa päätöksentekotilanteissa. Päätöksiä joudutaan tekemään nopeasti ja käytettävissä olevaa tietoa on joko todella paljon tai joissakin tilanteissa hyvin vähän. Tulevaisuuden tutkijoiden mukaan johtajien yksi tärkeimmistä kyvyistä tuleekin olemaan AdHocratia, joka tarkoittaa nopeiden päätöksien tekemistä yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa. AdHocratia edellyttää varmasti myös intuition käyttämistä ja sen tietoista harjaannuttamista johtamisessa. Ja vaikka intuitio on jossain tilanteissa rationaaliseen ajatteluun verrattuna jopa ylivoimainen, on hyvä yhdistää rationaalista ja intuitiivista ajattelua. Asta Raami onkin puhunut ns. laajennetusta ajattelusta.

Monen esimiehen kuulee kertovan rekrytoinneista, jotka joko menivät hyvin tai huonosti, riippuen siitä luottiko omaan intuitioon ja tunteeseen vai ei. Jotkut asiakkaat kertovat tekevänsä kahden yhtä hyvän tarjouksen perusteella päätöksen tunteen mukaan, jota ei voi vaan järjellä selittää. Mistä tiedät milloin tiimisi kaipaa innostusta, milloin valitset oikean ajan kannustamiselle? Millä perusteella ostat asunnon? Mikä saa joskus sanomaan, että tämä asia ja päätös nyt vaan tuntuu oikealta? Mistä se tieto tulee, kun sen vain tietää?

Intuitiota voisi kuvailla vaikka kokemuksen, järjen ja tunteen sekoitukseksi. Eri asioissa painottuvat eri tekijät, mutta jostain järkeä suuremmasta asiasta siinä taitaa olla kysymys.
Olemmeko hävittäneet tässä tiede- ja teknologiavetoisessa ajassa intuition käyttämisen taidon? Sitä on varmasti käytetty muinoin jo eloonjäämisen apuvälineenä. Voimmeko elvyttää sen taidon?

Teemme varmasti paljon intuitioon pohjautuvia päätöksiä työelämässä jo nyt, mutta niiden julkinen perustelu mutu-tunteen kautta voi vielä olla jokseenkin arveluttavaa. Siksi pyrimme etsimään päätöksiin riittävän järkevät perusteet. Onneksi tämäkin on pikkuhiljaa muuttumassa: mitä enemmän intuitiosta uskalletaan puhua, niin sitä enemmän sen käytöstä saadaan uusia kokemuksia, joka taas vauhdittaa intuition harjoittamista yhtenä toiminnan tehostajana. Mikä voisi olla sen hienompaa, kuin voida hyödyntää jokaisen sisään rakennettua viisautta päätöksenteossa ja ottaa käyttöön omaan sisäiseen kokemukseen, tunteeseen ja järkeen liittyvää tietoa?

Miten sinun työpaikallasi suhtaudutaan intuitioon ja siitä puhumiseen? Miten ja missä tilanteissa sinä olet itse käyttänyt intuitiota työelämässä? Mitä hyötyjä olet sen käytöstä saanut? Miten voisit harjoittaa oman sisäisen äänesi vahvistamista entuudestaan? Tässä muutama kysymys, joihin voi oikein hyvin vastata järjellä.